Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Flora- en faunawet: soort waarvoor een prepareerverbod geldt, als bedoeld in artikel 64.1

Wilt u dieren van deze soort prepareren? Deze activiteiten zijn verboden volgens de Flora- en faunawet. U mag deze activiteiten niet uitvoeren uit het oogpunt van natuurbehoud. Wilt u deze activiteiten wel uitvoeren? Dan heeft u een ontheffing van de Minister nodig. U kunt een ontheffing aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor meer informatie: artikel 8 Besluit prepareren dieren.