Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Zoeken op nuttige informatie

Soorten uit deze database waarvoor aanvullende nuttige informatie beschikbaar is, omdat

  • Ze onder de Natuurbeschermingswet of de Flora-en Faunawet een bijzondere beschermingsstatus genieten in verband met de Habitatrichtlijn.
  • Ze overlast kunnen veroorzaken.
  • Ze landbouwschade kunnen veroorzaken.

Onderwerpen